Sjukfrånvaron i Södertälje kommun har minskat från 8,2 till 6,2% på tre år. Zara Kvist Lindgren är en nyckelperson bakom satsningen.

Zara Kvist Lindgren är HR-strateg inom hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun. Hon började 2015 med att se över sjukfrånvaron men arbetet fortsatte och växte till en både långsiktig och framgångsrik satsning.

Det hon och många kollegor har sysselsatt sig med för att få ner sjukfrånvaron kallar de för ”arbetshälsa”. Det är ett arbete i tre led: i organisationen, på grupp- och individnivå. På individnivå ser man att det är ett eget ansvar men medarbetaren ska få stöd och hjälp från arbetsgivaren.

Nya riktlinjer och workshops på arbetsplatser
Starten för allt var att kommunen tog fram en ny arbetsmiljöpolicy och såg över policys och dokument för att ge cheferna en grund att stå på och tydliga förväntningar. Sedan höll man workshops runt om på arbetsplatser och frågade medarbetarna själva vad de tyckte behövde göras för att minska sjuktalen.

Aktiv sjukskrivning – ett riktigt samtal
En viktig förändring var aktiv sjukskrivning – man ringer chefen första dagen man är sjuk. Riktiga samtal mellan människor, alltså. Inga sms eller mejl utan riktig dialog med följdfrågor om hur man mår och varför. Det följs sen upp av  ”bry-sig-om-samtal”.

Träning som arbetsuppgift
Ett annat bärande inslag i satsningen på arbetshälsa är träning som arbetsuppgift ute på arbetsplatserna som äldreboenden och förskolor. Inga flåsiga pass utan enkla övningar med tydligt syfte på 12 -14 minuter varje dag. Detta stöds av forskning som visar att regelbunden rörelse minskar sjukfrånvaron. Övningarna är enkla pulshöjande rörelser, balans och stretch. Nyligen har man också sjösatt ett pilotprojekt med att jobba med återhämtning genom andningsövningar och där har några upplevt effekt direkt.

Stöd till cheferna
Cheferna har stöd via Zaras HR-kollegor. Man ser också över hur många medarbetare en chef har eftersom det är en viktig faktor för att hinna med ett hälsofrämjande ledarskap. I sin roll lyfter Zara till chefer och politiken vad som händer ute på arbetsplatserna. Hon lyssnar in och tar med det hon upplever in i det strategiska arbetet.

Regelbunden uppföljning
Statistik på sjukfrånvaro följs också upp regelbundet och då förs också dialog om hur organisationerna kan jobba med de utmaningar de har. Det strategiska arbetet är alltid i fokus och cheferna ska aldrig behöva sitta ensamma med sina utmaningar utan få stöd.

Självklart har det dock inte varit helt smärtfritt. Förändring tar tid och kan vara jobbigt! Men Zara menar att ett sätt är att prata om att våga prova, och att lyssna på de farhågor som kommer.

Zaras bästa tips
Zaras tips till andra är att:

  1. Börja med att identifiera vad ni är riktigt bra på och håll fast i det.
  2. Se vad som inte går bra och våga sluta med det.

Det handlar helt enkelt om att våga prova något nytt.

Vår samarbetspartner Twitch Health vet att många vill mäta och räkna på hälsa. Men fast man mäter ger det inte alltid resultat.

  • Vad är det som ska mätas och varför?
  • Säkerställa att det man mäter ger rätt data.
  • Använd rätt verktyg för att räkna: mät rätt, inte mer.

Läs mer detaljerat i Twitchs artikel om att mäta och räkna på företagets hälsa här.

Vi nämner flera verktyg i avsnittet.

Här hittar du det arbetshälsoekonomiska analysverktyget för att motverka psykisk ohälsa

Här hittar du verktyget för att beräkna ekonomiska effekter av förebyggande insatser på arbetsplatsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *